Родной язык

Дата Тема Домашнее задание Ссылка
27.01 Тодаргай болгаш туугай чүве аттары.Хуу болгаш ниити чүве аттары Арын 117, Мерг.225. Арын 121, Мерг.231 545 964 0838 Пароль 1111
29.01 Хуу чүве аттарын шын адаары болгаш бижиири Арын 124, мерг.237  
31.01 Чүве аттарыныӊ бичеледир, чассыдар хевирлери Арын 128, мерг.245  
03.02 Чүве аттарыныӊ саны Арын 131, мерг.253  
05.02 Чүве аттарыныӊ сан кожумактарын шын бижиири Арын 134, мерг.260  
07.02 Чүве аттарыныӊ хамаарылга хевири болгаш ооӊ кожумактары Арын 137, мерг.269